Наукові праці проф. С. М. Пахомової за 2007-2009 рр.

1. ПАХОМОВА С. Хорватська антропосистема в діахронії та контрастах // Вісник львівського університету. Серія філологічна. Випуск 40. Ч. 1. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 44 – 50.

2. ПАХОМОВА С., Джоґаник Я. Словацька мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Ужгород: Графіка, 2008. – 472 с.

3. ПАХОМОВА С. До історії української патронімічної назви на –ич // Studia Slovakіstica. Випуск 8: Ювілей. – Ужгород, 2008. – С. 270 – 277.

4. PACHOMOVOVÁ S. – DŽOGANÍK J. Problémy vyučby slovenčiny na Ukrajine a ukrajinčiny na Slovensku. // Výučba slovanských jazykov ako cudzích c slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy: Матеріали з міжнародної наукової конференції, що проходила в Банській Бистриці 24-25.04.2008. – Банська Бистриця, 2009. – С. 143 – 150.

5. ПАХОМОВА С. М. Ім’я по батькові в історичному аспекті// Студії з ономастики та етимології, 2009 / НАН України, Ін-т укр. мови; редкол.: В.П.Шульгач (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Довіра, 2009. – 318 с. («Бібліотека української ономастики»). – С.139 – 145.

6. ПАХОМОВА С. М. Одноймення братів і сестер: причини і мотиви// Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. ст.; [упоряд. і відп. ред. С.Пахомова, Я.Джоґаник]. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 62 – 68.

7. ПАХОМОВАС. М. Безеквівалентна лексика словацької мови (на фоні української) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Випуск 20. – Ужгород, 2009. (0,5 др.арк.)

8. ПАХОМОВА С. М. Монографія про антропонімію Закарпаття. Рецензія на:  Чучка П.П. Антропонімія Закарпаття: монографія. – К.: ТОВ «Папірус», 2008. – 672 с.. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Випуск 21. – Ужгород, 2009. – С. 139 – 140.

9. ПАХОМОВА С. М., ДЖОГАНИК Я. Любиця Бабота – почесний доктор УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Випуск 21. – Ужгород, 2009. – С. 153 – 154.

10. ПАХОМОВА С. М., ДЖОГАНИК Я. Любиця Бабота – почесний доктор УжНУ // Дукля, 57, 2009, № 6. – Пряшів, 2009. – С. 61 – 62.

11. DŽOGANÍK, J. – PACHOMOVOVÁ, S. Slovensko-ukrajinské vzťahy na prelome storočí. In: Visnyk Ľvivskoho universytetu. Serija filolohična. Vypusk 48. Ľvivskyj nacionaľnyj universytet imeni Ivana Franka 2009, s. 66 – 75.

12. ПАХОМОВА С. М. Про безеквівалентну лексику (на фоні української та словацької мов) // Дукля, 57, 2009, № 6. – Пряшів, 2009. – С. 88 – 94.

13. ПАХОМОВА С.М., ДЖОГАНИК Я. Словацкий язык. – Свидник - Ужгород, 2010. –  480 с. 

Наукові праці проф. Чучки П. П. за 2007-2009 рр.

1. Умови і наслідки українсько-словацької інтерференції в українських говірках Ужгородщини // Studia Slovakistica 7. Віртуальний інститут словакістики. – Ужгород, 2007. – С. 116-124.

2. Кодифікація ойконімів України– невідкладне завдання українських ономастів// Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць. – Чернівці: "Рута”, 2007. – С. 329-333.

3. Антропонімія замкового домена Маковиця 1618 року // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Вип. 24. – Братислава, 2007. – С. 454-459.

4. Антропонімія Закарпаття. – Ужгород, 2008. – С. 671.

5. Діалектна база прізвищевих назв і проблеми правопису прізвищ українців. – Київ, 2008.

6. Давньослов’янські особові імена, засвідчені південнокарпатськими українськими онімами. // Studia slovakistica 9. Ономастика. Антропоніміка. – Ужгород, 2009. – С. 83-90.

Наукові праці доц. Ярослава Джоґаника за 2004-2009 рр.

1. Džoganík, Jaroslav: Súčasná ukrajinská literatúra na Slovensku: diskurz času a estetiky. In: Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Zv. 24. Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti histórie, kultúry, jazyka a literatúry. Materiály medzinárodnej vedeckej konferencie Svidník, 23. – 24. Júna 2006. Svidník, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 2007, s. 335 – 341.

2. Джоґаник Я. Література з-під синіх Бескидів. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Випуск16. – Ужгород: Видавництво УжНУ. «Говерла». – 2007. – с. 169 – 171.

3. Džoganík, J.: Krčma pod bocianím hniezdom E. Bissovej v epickej impresii. // Studia Slovakistica 7. Віртуальнийінститутсловакістики. – Ужгород: Видавництво«МистецькаЛінія». – 2007. – с. 182 – 195.

4. Джоґаник Я. Українсько-словацькі взаємини. // Studia Slovakistica 7. Віртуальний інститут словакістики. – Ужгород: Видавництво «Мистецька лінія». – 2007. – с. 216 – 217.

5. Джоґаник Я. – Пахомова С.  Словацька мова. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ужгород: Видавництво Графіка. – 2008. – 472 с.

6. Джоґаник Я. Література з-під синіх Бескидів. – Дукля. – 2008. – № 3. – с. 84 – 88.

7. Džoganík, J. – Pachomovová, S.: Problémy výučby slovenčiny na Ukrajine a ukrajinčiny na Slovensku. In: Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25.04.2008 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2009, s. 143 – 150.

8. Джоганик Я. – Пахомова С. Любиця Бабота – почесний доктор УжНУ. – Дукля. – 2009. – № 6. – с. 61 – 62.

9. Джоґаник Я. З розвитку словацько-українських літературних зв’язків на зламі століть. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Випуск 20. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла». – 2009. – с. 64 – 69.

10. Джоганик Я. – Пахомова С. Любиця Бабота – почесний доктор УжНУ. – Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Випуск 21. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла». – 2009. – с. 153 – 154.

11. Džoganík, J.: Kľúč od schengenskej brány. // Studia Slovakistica 10. Ономастика. Топоніміка. Видавництво Олександри Гаркуші. – 2009. – с. 450 – 451.

12. Džoganík, J. – Pachomovová, S. Slovensko-ukrajinské vzťahy na prelome storočí. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 48. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2009. – с. 66 – 75. 

13. Джоганик Я. – Пахомова С.  Словацкий язык. Учебник для студентов высших учебных заведений. Свидник – Ужгород: Tlačiareň svidnícka, s.r.o. – 2010. – 480 с.

14. Džoganík, J.: 15 rokov slovenského lektorátu na Ukrajine. // Розвиток гуманітарного співробітництва в українсько-словацькому прикордонному регіоні: реалії, проблеми, перспективи. Матеріали міжнародного круглого столу 15-16 вересня 2010 року, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна. – Ужгород: Ліра 2010. – с. 114 – 120.

Наукові праці доц. Юсип-Якимович Ю. В. за 2007-2009 рр.

1. Хорватський літературний модернізм у контексті слов”янського: мовностильовий аспект. //  Studia slovakistica 7. – Ужгород, 2007. – С.125-134.

2. Ономатопоетична лексика українських говорів Карпат// Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі . До сторіччя Ф.Т. Жилка: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. – К, 2008. – С.216-219.

3. Словотвірні відономатопоетичні  моделі дієслів на з–ота-ти та з–оті-ти  в українських говірках Карпат // Сучасні проблеми мовознавства та літературознаства . _— Вип. 12.: Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства  та лінгвогеографії . До 100-річчя М.А. Грицака. — Ужгород, 2008. – С. 220 - 223.

4. Зіставна фоностилістика: слов’янські фоностильові паралелі в поезії періоду модернізму // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. – 2008 -  №18 – С.101-106.

5. Фоностильові засоби музичності в ліриці Миколи Філянського// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. – 2008 -  №19 – С. 35 – 40.

6. Verba dicendi: німецько-слов’янські  лексичніпаралелi. У співавторстві з М.М.Ладченко // Сучасні дослідження з іноземної філології. Вип.8 // Збірник наукових праць.  – Ужгород, 2010.  - С.296 – 304.

7. Кирило-Мефодіївська духовна спадщина:мова у православній Богослужбі// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. – 2009 -  № 21. – С.42-49.

8. Фонетика в дзеркалі семантики поетичного тексту:  роль фоностилем у ліриці Зореслава (о. Степана - Севастіана Сабола)  // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. – 2010 -  № 22 .

9. Курс старослов”янської мови за вимогами кредитно-модульної системи. Модуль І .– Ужгород, 2007. – 94 с.

10. Курс старослов”янської мови за вимогами кредитно-модульної системи. Модуль 2 .– Ужгород, 2008. – 137 с.

11. Ономатопоетика українських говорів Карпат: семантична, фонетична, словотвірна структура  та похідність ономатопів.  Монографія. – Ужгород: Гражда, 2007. –  272 с.

12. Історія Словаччини. Підручник для студентів слов”янських відділень філологічних факультетів вищих навчальних закладів / Упорядник тексту – доцент кафедри словацької філології Юсип –Якимович Ю.В.- Ужгород: Ужгородський національний університет, 2009. –  300 с.

13. Старослов’янська мова. Модульний курс. У співавторстві з О. В.Шимко Навчальний посібник для вищих навчальних закладів, рекомендований МОН України. – К.: Знання, 2009. – 280 с.

Наукові праці доц. Т. В. Ліхтей за 2007-2009 рр.

1. Творчість Мирослава Валека в дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин (рецептивний аспект) // Мова і культура. Наукове видання. – К., 2007. – Том Х. – Вип. 9. – С. 326-333.

2. Рецепція поетичної творчості Мирослава Валека в Україні // Науковий вісник Ужго­родського університетуту. Серія Філологія. – Ужгород, 2007. – Вип.15. – С. 37 – 41.

3. Поезія Івана Краска "Prší, prší…” в українському, російському та французькому перекладах // Гуманітарний вісник. Серія: іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. праць. У двох томах. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – Число 11. – Том І. – С. 89 – 93.

4. Мандрівка крізь віки [Про подорож Б.Носака-Незабудова по Закарпаттю] // Зелені Карпати. – 2007. – № 1-2. – С. 84–94.

5. Необмежене поле для роздумів // Юрій Бача. Вибрані твори. – Ужгород: Мистецька лінія, 2008. – С. 565–572.

6. Поезія Павола Горова в дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин // Науковий вісник Ужго­родського університетуту. Серія Філологія. – Ужгород, 2008. – Вип.19. – С. 64 – 68.

7. Теорія і практика перекладу / Навчальний посібник для студентів-словакістів. – Ужгород: Ліра, 2008. – 120 с. (співавтор Ольга Мадяр)

8. Двадцять п’ять метаморфоз Іллі Ґалайди // Науковий вісник Ужго­родського університету. Серія Філологія.– Ужгород, 2008. – Вип. 19. – С. 132 – 133.

9.  "…крізь павутину літ…” [передм.] // Надія Панчук. У щілині між століттями. – Ужгород: "Мистецька лінія”, 2009. – С. 5 – 13.

10. "…у розкішному винограднику…” [передм.] // Між Карпатами і Татрами. Збірник перекладів / Упорядник Тетяна Ліхтей. – Ужгород: Поліграфцентр "Ліра”, 2010. – Випуск 11 [Цикл "Постаті”: Ярослава Павличко у перекладі В.Юричкової]. – С. 3 – 6.

11. Його серпневі овиди [передм.] // Між Карпатами і Татрами. Збірник перекладів / Упорядник Тетяна Ліхтей. – Ужгород: Поліграфцентр "Ліра”, 2010. – Випуск 12 [Цикл "Постаті”: Л.Лагола у перекладі І.Яцканина]. – С. 3 – 6.

12. Чаювання з польськими музами [передм.] // Між Карпатами і Татрами. Збірник перекладів / Упорядник Тетяна Ліхтей. – Ужгород: Поліграфцентр "Ліра”, 2010. – Випуск 13 [Цикл "Постаті”: Польська поезія в українському перекладі Н.Панчук]. – С. 3 – 6.

Наукові публікації  доц. Буднікової Л. Т. за 2007-2009 рр.

1. Категорія числа словацьких іменників: порівняльний аспект. // Вісник Львівського ун-ту. Серія філол. – № 40. – Ч. 2. – Львів, 2007. – С. 30-34.

2.  Назви осіб за професією у словацькій та українській мовах: словотвірний аспект. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія.– 2007 – Вип. 16. – С. 74-77.

3. Про лексико-семантичний спосіб творення назв осіб у словацькій та українській мовах // Studia Slovakistica. 8. Ювілей.– Ужгород, 2008. – С. 53-65.

4. Демінутивні іменники у словацькій та українській мовах// Ukrainica Brunensia II. Україністика: минуле, сучасне, майбутнє: Збірник наукових праць. – Брно: Університет ім. Масарика, 2009. – С. 45-51.

5.  Словотвірна адаптація відонімних запозичень у словацькій мові// Studia Slovakistica. 10. Ономастика. Топоніміка.– Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 25-31.

6.  Словакістика на зламі тисячоліть // Studia Slovakistica. 9. Ономастика. Антропоніміка .– Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 346-347.

Наукові праці доц. О. Л. Хоми (Мадяр) за 2007-2009 рр.

1.  Граматичний рід та словотвірна інтеграція іншомовних іменників у словацькій мові // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Випуск 16 – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла”, 2007. – С. 105 – 108.

2.  Граматичний рід іншомовних топонімів у словацькій та українській мовах// Studia Slovakistica. 8: Ювілей – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2008. – С. 231 – 238.

3. Мадяризми та англіцизми у словацькій мові: родова категоризація // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 40. Частина 2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 159 – 164.

4. Románske výpožičky v kontexte slovensko-ukrajinskej interferencie: kategória rodu // PHILOLOGICA LXIII. STUDIA ROMANISTICA. – Univerzita Komenského Bratislava, 2007. – s. 58 – 66.    

5. Сенс її життя (до 50-річчя від дня народження професора С.М. Пахомової) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Випуск20 – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла”, 2009. – С. 120 – 121.

6. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. для студентів-словакістів /Упор. Т.Ліхтей, О. Мадяр. – Ужгород: Ліра, 2008. – 120 с.  

7. Жіночі прізвища на -ová у словацькій мові: традиції і сучасність// Studia Slovakistica. 10: Ономастика. Топоніміка– Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 122 – 130.

8. Євроінтеграція України шляхом підвищення  якості освіти// Studia Slovakistica. 10: Ономастика. Топоніміка– Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 452.